Partneri (osakassopimus)

Osakeyhtiön omistavat sen osakkaat. Osakkaat käyttävät äänivaltaansa yhtiökokouksessa, joka toimii osakeyhtiön päättävänä elimenä. Yhtiökokouksen tehtävänä on valita yhtiölle hallitus, vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus yhtiön johdolle. Yhtiökokouksen tehtävänä on samoin päättää yhtiön varojen jakamisesta sekä keskustella liiketoiminnan ja osakekannan rakenteellisista muutoksista, kuten toimialasta, yhtiöjärjestyksen sisällöstä, ylimääräisestä osakeannista tai mahdollisesta optio-oikeudesta.

Alkavan yrityksen kontektstissa on hyvin tavallista (ja erittäin suositeltavaa), että kaikki avainhenkilöt on sitoutettu yhtiön toimintaan joko osakassopimuksen tai optio-oikeuden kautta. Tarjottu osakkuus toimii erinomaisena kannustinjärjestelmänä, jolloin avainhenkilöiden motivaatio yrityksen kehittämiseen säilyy korkeana. Toimivimmillaan yrittäjyys on riskin, vastuun ja tehtävien jakamista, jolloin tuotonkin tulee olla kollektiivista.

Osakkuuden ehdoista on kuitenkin syytä keskustella ennalta ja niitä silmällä pitäen on hyvä laatia mahdollisimman kattava osakassopimus.