artikkeli puku

Yrityksen liiketoiminnan visio on syytä pyrkiä määrittelemään jo toiminnan alkuvaiheessa

Aloittelevan yrityksen keskeinen haaste on, että näkyvyys tulevaisuuteen voi olla hyvin lyhyt. Yrityksen perustamisen ajankohtaan ja sen lähelle liittyy monesti paljon epävarmuutta, ja yrityksen voi olla varsin vaikeaa ennustaa liiketoiminnan tulevaa kehitystä pitkälle eteenpäin. Näissä olosuhteissa yrittäjälle voi olla siis vaikeaa määritellä liiketoiminnan selkeää pitkän tähtäimen visiota ja strategiaa.

Silti aloittelevankin yrityksen vision ja strategian määrittäminen on äärimmäisen tärkeää. Visiolla tarkoitetaan sitä tavoitetilaa, johon yritystä on tietyllä tulevaisuuden aikavälillä (esim. 5 vuotta) aikomus viedä. Yrityksen visiot ovat varsin moninaisia, mutta yleisesti vision kuvaus sisältää muun muassa kuvauksen siitä, missä markkinassa (mm. maantieteellinen, toimiala) ja millä tuotteilla / palveluilla yritys aikoo toimia ja kilpailla tulevina vuosina. Lisäksi visio yleensä sisältää yrityksen karkean tason kannattavuustavoitteet sekä liikevaihdon kasvutavoitteet. Strategia puolestaan on se yksinkertaisesti kuvattu kehityspolku, jonka kautta visioon on mahdollista päästä. Strategia sisältää esimerkiksi yrityksen numeeriset tavoitteet tarkemmalla tasolla, kriittiset menestystekijät, tavoiteltavat osaamiset ja kompetenssit, keskeiset toiminnan mittarit sekä linjaukset strategisista toimenpiteistä tuleville vuosille.

Ennen varsinaista vision ja strategian laadintaa yrityksen tulee käydä tarkalla tasolla läpi kohdemarkkinat, asiakkaiden tarpeiden tuleva kehitys, kilpailijoiden ennakoidut liikkeet sekä esimerkiksi teknologian kehittymisen tulevaisuuden trendit. Apuna voi käyttää esimerkiksi skenaariotyötä, jossa hahmotellaan tulevaisuudelle eri vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja pyritään arvioimaan niiden toteutumisen todennäköisyyttä. Kun yrityksen markkinoiden muutosvoimat ovat selvillä, vision ja strategian kuvaaminen on varmemmalla pohjalla.

Miksi kaikki tämä vaiva? Ja miksi jo heti liiketoiminnan alkuvaiheessa? Yrittäjälle on tärkeää ymmärtää, että visio ja strategia auttavat myöhemmin määrittelemään yrityksen operaatiomallin (esimerkiksi tarvittavat resurssit, investoinnit, työkalut ja valinnat markkinointiponnisteluissa). Hyvin määritelty visio ja strategia auttavat yritystä tekemään päivittäisiä valintoja: mahdolliset eri vaihtoehdot joko tukevat vision toteutumista tai eivät tue. Visio myös ohjaa yritystä esimerkiksi kumppanuusvalinnoissa. Vision kautta on helppo kyseenalaistaa, viekö kumppani yritystä kohti tuota määriteltyä tavoitetilaa vai täysin eri suuntaan. Kaiken kaikkiaan visio auttaa siis poistamaan liiketoiminnasta turhat rönsyt ja keskittymään niihin oleellisiin asioihin, jotka vievät kohti asetettua tavoitetta.

Vision tärkeyttä voidaan havainnollistaa esimerkin kautta. Jos yrityksen visiona on vaikkapa toimia kahden vuoden päästä viidellä eri maantieteellisellä markkinalla, on silloin todennäköisesti varsin selkeää, että kotimarkkinoiden ohella tulee jatkuvasti etsiä avoimia mahdollisuuksia vientimarkkinoilta. Jos taas yrityksen visiona on vaikkapa kannattava, maltillinen ja riskitön kasvu, tämä linjaus taas auttaa yritystä rajaamaan mahdollisista strategisista vaihtoehdoista pois yltiöpäiset laajentumissuunnitelmat tai liiallisen riskinoton.

Vision ja strategian osalta on äärimmäisen tärkeää, että kaikki yrityksen keskeiset toimijat (esim. omistajat, johto) sitoutuvat vision ja strategian taakse sataprosenttisesti. Kun yhteiset linjaukset tulevaisuudelle on sovittu, päivittäinen työnteko on paljon helpompaa ja kaikki avainhenkilöt tunnistavat yhteisen tavoitteen omakseen.

Vision ja strategian peruslinja tulee olla lähtökohtaisesti selkeä kaikille, eikä sitä tule muuttaa yrittäjän päivittäisen mielialan tai ideoiden mukaan. Mutta kuten aina pienen yrityksen toiminnassa, myös vision ja strategian suhteen on pyrittävä hakemaan joustavuutta. Tavoitetta on oltava mahdollista päivittää nopeallakin aikataululla, mikäli yrityksen kohdemarkkinassa tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka joko estävät yritystä pääsemästä alkuperäiseen tavoitteeseensa tai tarjoavat uuden ja aikaisempaa paremman tavoitteen. Onkin siksi suotavaa, että yritys nimeää jonkun henkilön, jonka vastuulla on tehdä säännöllisesti markkina-analyysiä, tunnistaa markkinoiden uusia muutosvoimia sekä tämän työn pohjalta ehdottaa päivityksiä yrityksen visioon ja strategiaan.

Lopuksi on hyvä muistaa, että yrityksen vision tulee myös olla lyhyt ja ytimekäs, jotta se on helposti ymmärrettävissä ja omaksuttavissa. Samoin strategisia toimenpiteitä mietittäessä ja kuvattaessa on syytä pidättyä vain muutamassa keskeisimmässä, jotta liiketoiminnan fokus säilyy olennaisissa asioissa. Vision ja strategian määrittelynä ei siis synny paksua ohjekirjaa, vaan selkeä ja yksinkertainen näkymä yrityksen tulevaisuuden tahtotilasta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.